Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi dysleksją lub innymi czynnikami.

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego
rozwoju w procesie uczenia się. Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz utraconej w skutek tych niepowodzeń motywacji do nauki i obniżonej samooceny.

Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży 7-15 letnich z
trudnościami szkolnymi i dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią.

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla:

 • dyslektyków, dysortografików, dysgrafików, dyskalkulików
 • leworęcznych, ze skrzyżowaną lateralizacją
 • z wadami słuchu fonematycznego
 • dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej
 • dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej
 • z problemami z koncentracją uwagi
 • mniej sprawnych manualnie, ruchowo, grafomotorycznie
 • tych, którzy mają problemy z nauką
 • dzieci niesamodzielnych
 • szczególnie nieśmiałych
 •  nadwrażliwych

Cele terapii pedagogicznej:

 • rozwijanie samodzielności
 • budowanie wiary we własne siły
 • wspomaganie rozwoju psychicznego
 • podniesienie efektywności uczenia się
 • wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania
 • eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 • usprawnienie zdolności koncentracji

Warunkami skuteczności terapii są:

 • wczesne jej rozpoczęcie (już w wieku przedszkolnym) u dzieci, u których dostrzegamy opóźnienia rozwoju funkcji niezbędnych do uczenia się 
 • systematyczne uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych 
 • systematyczna praca w domu zgodnie ze wskazówkami terapeuty

Terapia pedagogiczna nie jest równoznaczna z nauczaniem i nie służy wyrównywaniu braków w nauce. Do udziału w zajęciach serdecznie zapraszamy dzieci z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi różnymi przyczynami.